Helande Samtal

Samtalsterapi för alla!

Familjeterapi


Familjeterapi finns för familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans.Vad är familjeterapi?


Det är vanligt att man söker  familjeterapi när någon i familjen har svårigheter eller inte mår bra. Det kan vara ett barn, en tonåring eller en förälder som antingen har egna svårigheter eller när mönstret i familjen blivit destruktivt. Ibland är det föräldrarna som har relationsproblem som påverkar barnen. 


Vi träffas under 60-90 minuter, där var och en får tid att berätta och bli lyssnad på. Vilka som deltar från familjen kan se olika ut från samtal till samtal. Vanligt är att vi träffas mellan 5-10 samtal.


Grundtanken med familjeterapin är att använda familjens existerande resurser och stärka känslan av att kunna påverka sin familjesituation. 

Familjebehandling utgår ifrån barnets behov. Det innebär samtal med barnen och i de flesta fall hela familjen.


Jag arbetar i huvudsak utifrån psykodynamisk inriktning, vilket gör att fokus ligger på vilka underliggande mekaniskmer som gjort att problemen har uppstått. men jag använder mig även av metoder baserade på kognitiv- och affektteori vilket gett mig erfarenhet, kompetens och verktyg för att anpassa terapin efter vad som är lämpligt för just er. 


Jag tittar till exempel på vilka relationsmönster de olika familjemedlemmarna har med sig ifrån sina tidigaste relation, och analyserar vilka behov individerna försöker fylla inom familjens ramar. 

 

Målet är att nå insikt om att drivkrafterna inte alltid är helt rationella och att det som stämde i de gamla relationerna exempelvis som barn i uppväxtfamiljen inte nödvändigtvis stämmer i de nya vuxna rollerna. Genom denna insikt kan man utvecklas och förändra roller, förväntningar och förhållningssätt.